| วิชาเอกพืชไร่ | วิชาเอกพืชสวน | วิชาเอกปฐพีวิทยา | วิชาเอกภูมิทัศน์ | วิชาเอกกีฏวิทยา | วิชาเอกโรคพืช | สายสนับสนุน |