เปิดรับสมัครอาจารย์ด้านสรีรวิทยา (พืชไร่)

 2016-02-15 16:39:19

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านสรีรวิทยาของพืช และมีความเชี่ยวชาญด้านพืชไร่

ติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบค่ะ

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 2016-02-12 11:02:20

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ขอแสดงความยินดีกับ รองศาตราจารย์ ดร. เกษม สร้อยทอง อาจารย์ประจำวิชาเอกโรคพืช ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในวาระที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2558 จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นประจำปี 2558

 2016-02-09 14:53:24

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณบุปผา จงพัฒน์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความทุ่มเท เสียสละ ขยันหมั่นเพียร และอุทิศเวลาในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเหมาะสมที่จะให้เพื่อนร่วมงานยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน 

ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559