ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Science Program in Agronomy
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชไร่)
ชื่อย่อ (ไทย):
วท.บ. (พืชไร่)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of Science (Agronomy)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
B.Sc. (Agronomy)
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาและความสำคัญ:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มุ่งให้การศึกษาและส่งเสริมความรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับพืชไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และกระจายรายได้สู่ทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมประชาคมจำนวนมาก การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน และนำมาใช้เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติมากเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและทำงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์:
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำความรู้ทางทฤษฎี และประสบการณ์การฝึกงานมาปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์ศึกษาค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์เกษตร ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในการทำงานการอาชีพอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริการและความต้องการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรของสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
ข้อมูลเพิ่มเติม • รายละเอียดโครงสร้างของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน)
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Science (Horticulture)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน)
ชื่อย่อ (ไทย):
วท.บ. (พืชสวน)
ชื่อสาขาวิชา:
พืชสวน
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of Science (Horticulture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
B.Sc. (Horticulture)
ชื่อสาขาวิชา:
Horticulture
วิชาเอก
วิชาเอกของหลักสูตร
พืชสวน
หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
145 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ:
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาษาที่ใช้:
ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา:
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น:
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา:
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ข้อมูลเพิ่มเติม • รายละเอียดโครงสร้างของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Science (Agriculture) Program in Soil Science
ปรัชญาหลักสูตร

           ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและปฐพีวิทยา ให้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นรากฐานต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

           หลักสูตรปฐพีวิทยา เปิดสอนระดับปริญญาตรี ทำการสอนและวิจัยทางปฐพีวิทยา ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีแผนใหม่ในด้าน การใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการอนุรักษ์ การจำแนกดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของดิน

           นอกจากการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว หลักสูตรยังได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ และให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งบริการวิเคราะห์ดินและพืชแก่ประชาชนทั่วไปด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม • รายละเอียดโครงสร้างของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา
ข้อมูลทั่วไป

           วิชาเอกภูมิทัศน์ เน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ควบคู่กัน นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบ การวางผัง ได้แก่ การวาดภาพ การลงสี การออกแบบ การเขียนแบบ การนำเสนอผลงาน การคัดเลือกพรรณไม้ การจัดสวน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งสวน การดูแลบำรุงรักษาสวน ฯลฯ และนักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานต่างๆในการฝึกฝนทักษะทางการเกษตร ทั้งนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้ฝึกงานภาคปฏิบัติตรงตามสายงานด้านภูมิทัศน์จากทั้งภาครัฐและเอกชน

           แนวทางการประกอบอาชีพ นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ นักเขียนแบบ นักออกแบบ นักจัดสวน นักคัดเลือกพรรณไม้ ผู้ตรวจแบบ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานสวน และอีกหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิทัศน์ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมทั้งสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม • รายละเอียดโครงสร้างของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาภูมิทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

           กีฏวิทยาเป็นหนึ่งในหกวิชาเอกของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

           การศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะวิชาทางด้านชีววิทยา เคมี เคมีอินทรีย์ จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ รวมทั้งคณิตศาสตร์ นอกจากต้องศึกษาความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร เช่น หลักการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ ปฐพีวิทยา การวางแผนการทดลอง การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งเศรษฐศาสตร์การเกษตร ในส่วนวิชาหลักของวิชาเอกกีฏวิทยานักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกีฏวิทยาเบื้องต้น กล่าวคือ ความหลากหลายและความสำคัญของแมลงต่อมนุษย์และต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา ลักษณะสัณฐานวิทยาและการจำแนกหมวดหมู่แมลงที่เป็นประโยชน์และโทษ การเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาและหลักการป้องกันกำจัดแมลง เทคโนโลยีชีวภาพของแมลง รวมทั้งการสัมมนาเรียนรู้การวิจัยด้านแมลงในแง่มุมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะพื้นฐานทางการเกษตร การฝึกงานเฉพาะด้านกีฏวิทยาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการเกษตรในภาพรวมและการมีความชำนาญในสาขาแมลง ทำให้รู้จักการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ทั้งในแง่การนำไปประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว การประกอบธุรกิจในภาคเอกชนหรือภาครัฐ และยังเป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์พื้นฐานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นใจ

           สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะมีการเรียนการสอนเฉพาะทางมากขึ้น มีการทำวิจัยอย่างเข้มงวด สามารถนำพาตัวเองไปสู่การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการเป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการของภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม • รายละเอียดโครงสร้างของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา
ข้อมูลทั่วไป

           วิชาเอกโรคพืช เดิมอยู่ในภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ประกอบไปด้วยการเรียนการสอนทั้งด้านกีฏวิทยาและโรคพืช ต่อมาภายหลังการปรับโครงสร้างการบริหารของคณะฯ จึงถูกจัดเป็นวิชาเอกโรคพืช จากทั้งหมด 6 วิชาเอกของสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

           วิชาเอกโรคพืช ในปัจจุบันจัดให้มีการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษามีความรู้ทั้งทางด้านพื้นฐานในแขนงวิทยาศาสตร์ทั่วไป ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรกรรม และความรู้พื้นฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาทิ เศรษฐศาสตร์เกษตร สำหรับการเรียนการสอนเฉพาะด้านวิชาเอกโรคพืช นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงลักษณะความผิดปกติของพืช เชื้อจุลินทรีย์สาเหตุที่ทำให้พืชผิดปกติ ประกอบด้วย เชื้อรา แบคทีเรีย ไส้เดือนฝอย ไวรัส ไวรอยด์ ไฟโตพลาสมา เรียนรู้วิธีการปฏิบัติดูแลสุขภาพพืชและการรักษาพืชเป็นโรคทั้งในขณะปลูกพืชและหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งจัดให้มีรายวิชาฝึกทักษะพื้นฐานการเกษตร และการฝึกงานเฉพาะด้านโดยนักศึกษาจะมีโอกาสเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเกษตรและโดยเฉพาะวิชาโรคพืช รู้จักคิดวิเคราะห์ และประยุกต์วิชาการให้เข้ากับสถานการณ์การเกษตรของประเทศได้ นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตร ทั้งในภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการเกษตร การขาย การวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม • รายละเอียดโครงสร้างของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช