นักศึกษาและบุคลากรของภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และอื่นๆ สามารถติดตามและแลกเปลี่ยนข่าวสารได้ที่สังคมออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง คือ http://www.facebook.com/ppt.kmitl

หรือ พิมพ์คำว่า "สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร" ในช่อง "ค้นหา" ของเฟสบุค


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงาน Thailand Research Symposium 2016 ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559

โปรดติดตามรายละเอียดพร้อมคู่มือการส่งผลงานที่ 

http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index


มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานสร้างสรรค์เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในโครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3th International Creative Art Disseminating 2016) โดยไม่เสียค่าสมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.graduate.su.ac.th/index.php/2015-05-28-06-38-58/2015-05-28-06-56-52/210-the-3th-international-creative-art-disseminating-icad-2016


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารภายใต้กรอบเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (รอบที่ 1) และ 30 พฤษภาคม 2559 (รอบที่ 2)

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.apec.org/Projects/Applying-for-Funds.aspx

หรือขอรายละเอียดเอกสารได้ที่แฟ้มงานประชาสัมพันธ์ ห้องธุรการภาควิชา


สกว. เปิดรับสมัครโครงการ Newton Advanced Fellowship สนับสนุนแก่นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 15 ปี เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย และพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 2 มีนาคม 2559

ดูรายละเอียดและสมัครผ่านเวปไซด์ของ Royal Society 


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านสรีรวิทยาของพืช และมีความเชี่ยวชาญด้านพืชไร่

ติดตามรายละเอียดได้ที่


ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานพุทธศาสนา

ณ วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ภาควิชาฯ ออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบเวลา)

วิชาเอกพืชสวน แจ้งชื่อที่ อาจารย์วนิดา

วิชาเอกพืชไร่ แจ้งชื่อที่ ผศ.ดร. นิตยา

วิชาเอกปฐพีวิทยา แจ้งชื่อที่ ดร. สุกัญญา

วิชาเอกกีฏวิทยา แจ้งชื่อที่ ผศ.ดร. อำมร

วิชาเอกโรคพืช แจ้งชื่อที่ ดร. นงลักษณ์


เปิดรับสมัครอาจารย์ด้านสรีรวิทยา (พืชไร่)

 2016-02-15 16:39:19

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านสรีรวิทยาของพืช และมีความเชี่ยวชาญด้านพืชไร่

ติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบค่ะ

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 2016-02-12 11:02:20

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ขอแสดงความยินดีกับ รองศาตราจารย์ ดร. เกษม สร้อยทอง อาจารย์ประจำวิชาเอกโรคพืช ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในวาระที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2558 จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นประจำปี 2558

 2016-02-09 14:53:24

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณบุปผา จงพัฒน์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความทุ่มเท เสียสละ ขยันหมั่นเพียร และอุทิศเวลาในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเหมาะสมที่จะให้เพื่อนร่วมงานยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน 

ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมทั้งหมด »

ชื่อ-นามสกุล
อีเมลล์
หัวข้อ
รายละเอียด